Rad od kuće – pravni okvir i obveze poslodavca

rad od kuće

Rad od kuće sve je popularniji oblik rada. No, jeste li upoznati sa zakonskom regulativom koja uređuje ovo područje?

Zakon o radu (NN 93/14 i 127/17) ne govori izrijekom o radu kod kuće, već govori o radu na izdvojenom mjestu rada. Prema članku 17. ZOR-a, poslodavac mora imati s radnikom sklopljen pisani ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada.

Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, mora sadržavati i dodatne podatke o:

1) radnom vremenu

2) strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati

3) uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time

4) naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova

5) načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

Plaća radnika s kojim poslodavac sklopi ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama toga poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

Obveze poslodavca

Poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Odredbe Zakona o radu koje se tiču rasporeda radnog vremena, prekovremenog rada, preraspodjele radnog vremena, noćnog rada i stanke, primjenjuju se i na ovaj ugovor, ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.

Količina i rokovi za izvršenje poslova ne smiju onemogućiti radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Povrede odredaba Zakona o radu na izdvojenom mjestu rada spadaju među teže prekršaje poslodavca. Naime, ako poslodavac sklopi ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada za poslove za koje ga ne smije sklopiti, očekuje ga kazna u iznosu od 61 do 100 tisuća kuna. Kazna je zapriječena u iznosu od 7 do 10 tisuća kuna za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu pravne osobe.

Zaštita na radu

Drugi vrlo važan propis koji uređuje ovo područje je Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 15/14, 94/18 i 96/18. Tim zakonom utvrđeno je da se na izdvojenim mjestima rada ne mogu obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada. Inspekcije pri nadzoru rada od kuće ovlaštene su obaviti nadzor o zaštiti života i zdravlja drugih osoba koje borave u neposrednoj blizini tog mjesta rada.

Kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost na radu, potrebno je osigurati adekvatan radni prostor, opremu i osposobljenost radnika.

Zakon o zaštiti na radu posebno propisuje ozljedu na radu. Ozljeda na radu je ozljeda radnika nastala u prostoru poslodavca u kojemu obavlja rad ili ga tijekom rada koristi, ili mu može pristupiti, odnosno u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad.

Budući da se većinom pri radu od kuće koristi rad s računalom, propisano je da je poslodavac obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom. Također, dužan je osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način. U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati i pregled vida radnika kod specijalista medicine rada.

Troškove provođenja Zakona na radu snosi poslodavac. Koje su ostale obveze poslodavca možete saznati na našem seminaru Rad od kuće – fleksibilno mjesto rada.

Odgovori