Obrazovanje zaposlenika kao porezno priznati trošak

edukacije

Mnogi poslodavci ulažu u dodatno obrazovanje svojih zaposlenika jer je to dodatna vrijednost za tvrtku i samog zaposlenika. No, jeste li znali da te edukacije mogu biti porezno priznati trošak? Provjerite s vašim računovođom jeste li iskoristili tu mogućnost.

Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu propisano je da poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost, te sudjeluju u prometu roba i usluga, imaju pravo umanjiti osnovicu poreza na dobit za određeni postotak opravdanih troškova nastalih u svrhu obrazovanja svojih radnika.

Potpora se utvrđuje na temelju veličine poduzetnika i prema vrsti obrazovanja:

Porezna osnovica za opće obrazovanje

Opće obrazovanje je ono koje omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su primjenjive i na drugim radnim područjima, te kod drugih poslodavaca. Mikro, mali i srednji poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit dodatno do 80% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu. Veliki poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 70% opravdanih troškova obrazovanja.

Porezna osnovica za posebno obrazovanje

Posebno obrazovanje znači da se stječu kvalifikacije primjenjive uglavnom kod poslodavca koji financira obrazovanje. Mikro i mali poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 55% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu. Srednji poduzetnici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit do 45% opravdanih troškova obrazovanja, dok veliki poduzetnici do 35%.

Troškovi općeg obrazovanja:

  1. školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije,
  2. troškovi naknada za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,
  3. troškovi predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe,
  4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,
  5. troškovi otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Troškovi posebnog obrazovanja

U troškove posebnog obrazovanja spadaju prethodno navedeni troškovi, osim onih pod tč.1.

Kako bi se troškovi edukacije i izobrazbe zaposlenika mogli opravdati, potrebno je imati ugovor ili račun. Iz njega treba biti vidljivo o kojoj je vrsti usluge riječ (npr. školarina, tečaj, seminar). Na ugovoru ili računu treba biti navedeno kada je usluga obavljena i na koga se odnosi (ime zaposlenika koji je pohađao program edukacije). Ako izvršitelj usluge na računu nije naveo sudionike tečaja već samo ime tvrtke čije je zaposlenike educirao, uz ovaj račun poslodavac treba priložiti popis polaznika.

Obrazovanje izvan mjesta prebivališta

Ako se obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika u troškove se uključuju i:

  • troškovi prijevoza prigodom upućivanja na i povratka sa obrazovanja i izobrazbe;
  • troškovi smještaja do visine stvarnih izdataka; te
  • dnevnice do propisanih neoporezivih iznosa ali samo u slučaju seminara i savjetovanja. U slučaju upućivanja na obrazovanje na osnovnim, srednjim, višim, visokim obrazovnim institucijama radniku se ne može neoporezivo isplatiti dnevnica.


Naukovanje za obrtnička zanimanja

Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za iznos isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja. Rashodi za osposobljavanje zaposlenika su porezno priznati rashodi i u slučaju ukoliko isti budu ustupljeni drugom pravnom subjektu, s namjerom ostvarivanja dobiti.

Odgovori