Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

skraćivanje radnog vremena

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta i u 2021. godini. Ovaj put riječ je o potpori Skraćivanje radnog vremena. Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Trajanje mjere je do 31. prosinca 2021. godine, a visina subvencije do 3.600,00 kuna po radniku.

Ciljane skupine poslodavaca su poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika. Ciljane skupine radnika su radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca. To ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Također, ciljane skupine su radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno).

Visina potpore za skraćivanje radnog vremena

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.

Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.

Potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena. Ako poslodavac ima obvezu isplate naknade plaće koja nije vezana uz predmetnu mjeru, obveza ima pravo prvenstva, te se za isto razdoblje se ne može koristiti mjera skraćenog radnog vremena. Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi, a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku. Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 70% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se ovdje

Kriteriji za dobivanje potpore

1. Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinici. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinici mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od sljedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova
 • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prihoda/primitaka u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga u svakom mjesecu za koji se traži potpora.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže navedeno mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom:

 • prihode/primitake koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu,
 • prodaju dugotrajne imovine,
 • vlastitu potrošnju za osobni automobil,
 • poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe,
 • obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu,
 • različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu).

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

2. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika

od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

3. Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad.
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 • Dostaviti Evidenciju o radnom vremenu sukladno navedenom pod Obveze poslodavca

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za skraćivanje radnog vremena može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poslodavac koji je tražio potporu skraćivanje radnog vremena bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2022. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo; 
 3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Dokumentacija koju popunjava i dostavlja poslodavac

 • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupni su u sekciji Dokumentacija za predaju zahtjeva
 • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
 • Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.

Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.

Isplate sredstava su do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Više informacija o obvezama poslodavaca pronađite na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Više o radnom odnosu možete saznati na našem seminaru Pitanja i odgovori sa stručnjakom za radno pravo.

Odgovori