Objavljen Poziv Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

jačanje konkurentnosti

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.

Predmet Poziva je jačanje konkurentnosti i poticanje rasta MSP-ova podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta, uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja korona virusa.

Poziv traje od 30.4. do 31.5. 2021.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP-ova povezana s:

-osnivanjem nove poslovne jedinice,
-proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
-diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“)

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu sredstava u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi:

REGIONALNE POTPORE ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI

Ulaganje u materijalnu imovinu

-priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
-trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
-komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
-trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
-trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
-nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
-troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
-nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
-troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

-nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
-troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

ULAGANJE U NEMATERIJALNU IMOVINU

Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova

-troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
-neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškovi održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
-troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
-troškovi amortizacije instrumenata i opreme

POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA

Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

-usluge upravljanja projektom;
-usluge stručnog nadzora građenja;
-usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
-usluge izrade dokumentacije za nabavu;
-usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
-usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Usavršavanje

-troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
-troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
-najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
-troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

Grijanje i hlađenje

-troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Promidžba i vidljivost

-troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

-troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva).

E-savjetovanje je bilo otvoreno do 26.03.2021, a objava Poziva očekuje se u prvoj polovici godine.

Kako bi se što lakše prijavili na ovaj poziv, za vas smo napravili kratak webinar – od 14 do 16 sati – Bespovratna sredstva za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju, na kojem možete saznati sve detalje oko ovog Poziva.

Izvor: www.mentorica.biz

 

Odgovori