Kristian Plazonić

Kristian Plazonic

Kristian Plazonić, dipl. iur., rođen je 1968. godine u Splitu. Zbog obiteljskog preseljenja, od 1981. go­dine do danas, prebiva i radi u Rijeci. Diplomirao je 1997. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci, a 2000. je položio pravosudni ispit.

Nakon što je diplomirao, zaposlio se kao vježbenik u Ministarstvu financija – Porezna uprava Područ­ni ured Rijeka u odjelu službe nadzora. Tijekom rada, primljen je na radno mjesto sudačkog vjež­benika na Općinskom sudu u Rijeci. Nakon pre­stanka radnog odnosa na sudu zapošljava se u Hr­vatskim šumama – Uprava šuma podružnica Buzet, gdje kao stručni suradnik za pravne poslove obavlja pravne, kadrovske i opće poslove. Od mjeseca lip­nja 2003. godine radi kao voditelj opće, pravne i ka­drovske službe u Psihijatrijskoj bolnici Rab. Slijedi zasnivanje radnog odnosa u tvrtki Autotrans d.o.o. Rijeka, a zatim od mjeseca studenog 2005. godine do 31. siječnja 2011. radi kao pravni zastupnik za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Od 1. ve­ljače 2011. godine radi kao odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu – Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, izdavač: Forum Po­slovni Mediji d.o.o., Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  – Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, izdavač: Forum Po­slovni Mediji d.o.o., Zagreb.

Uz to, u proteklom radnom periodu sudjelovao je i kao predavač na seminarima iz područja radnog i ovršnog prava te prava u svezi s nadzorom i obra­dom zaštite osobnih podataka.