Excel – ON LINE seminar za poslovne korisnike

Course Content

Total learning: 36 lessons Time: 999 weeks
 • Uvod  Ovo je uvodni dio o samom seminaru, kako se seminar koristi, šta je to excel i ukratko koje su prednosti i mane excel-a 0/4

 • Dijelovi Excel-a, upisivanje i kopiranje podataka, navigacija, selekcija, ubacivanje i brisanje  Osnovni dijelovi programa, navigacija i selekcija 0/3

 • Formule, funkcije i referenciranje (povezivanje) ćelija  Matematičke operacije i osnovne funkcije, povezivanje i referenciranje ćelija 0/9

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
  • Lecture3.7
  • Lecture3.8
   Funkcije teksta: LEFT, RIGHT, LEN, PROPER, UPPER, LOWER, TRIM, FIND i CONCATENATE (&) Preview
  • Lecture3.9
 • Formatiranje podataka i ispis  Upisivanje podatka, kopiranje podatka, formatiranje radne površine i formatiranje ispisa stranice 0/5

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
 • Grafikoni, priprema, izrada, docrtavanje i ubacivanje slika i oblika  Izrada i prilagodba grafikona 0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
 • Baze podataka, izrada, sortiranje i filtriranje  Rad sa bazama podataka; sortiranje i filtriranje 0/4

  • Lecture6.1
  • Lecture6.2
  • Lecture6.3
  • Lecture6.4
 • Pivot tablice, osnovna upotreba i upute  Osnove rada sa pivot tablicama 0/4

  • Lecture7.1
  • Lecture7.2
  • Lecture7.3
  • Lecture7.4
 • Povezivanje sa drugim Office programima  Povezivanje sa drugim MS Office alatima; Word i Power Point 0/2

  • Lecture8.1
  • Lecture8.2
 • Završni dio  0/1

  • Lecture9.1

Rad s ćelijama, redovima, stupcima i radnim listovima: navigacija, selekcija, ubacivanje i brisanje

Rad s ćelijama, redovima, stupcima i radnim listovima

Navigacija odnosno kretanje po ćelijama, redovima, stupcima i radnim listovima je moguća uz upotrebu miša ili tipkovnice.

Ćelije

Mišem postavimo kursor iznad ćelije koju želimo uređivati i klikom lijeve tipke odabiremo ćeliju. Ovu radnju nazivamo selekcija. Ćelija je tada selektirana. U selektiranu ćeliju tada možemo početi upisivati vrijednosti ili formule i novo upisana vrijednost će izbrisati staru vrijednost ili formulu.

Ukoliko želimo promijeniti dio sadržaja ćelije (editirati), odnosno ispraviti njenu vrijednost, tada na željenoj ćeliji napravimo dvoklik lijevom tipkom miša. Ovime dobijemo kursor unutar ćelije i možemo ispravljati vrijednost ili formulu koja je u njoj upisana. Isto možemo dobiti i pritiskom funkcijske tipke F2.  Ćeliju možemo uređivati tako što upisujemo podatke direktno u ćeliji ili u formula baru:

Dvoklikom na vrijednost upisanu i ćeliji selektiramo cijeli sadržaj ćelije (ne ćeliju već samo njen sadržaj) i možemo ga kopirati ili zamijeniti s drugim sadržajem.

Selekcija više ćelija mišem se radi tako da pritisnete lijevu tipku miša i povučete miša preko ćelija koje želite selektirati. Miša možete vući lijevo desno gore i dolje, selekcija će uvijek biti pravokutnik koji će sadržavati sve ćelije koje se nalaze u selekciji. Ovo je korisno za npr. kopiranje ćelija s njihovim vrijednostima ili formulama.

Na ovom primjeru selektirane su ćelije od B4 do F9:

Obratite pažnju da se u zaglavlju redova i stupaca jasno vidi u kojim redovima i stupcima se nalazi selektirani raspon ćelija.

Selektiranje nepovezanih odnosno odabranih ćelija se može napraviti tako da držite pritisnutu tipku Ctrl i onda klikom na lijevu tipku miša selektirate željene ćelije:

U ovom primjeru selektirane su ćelije B2, B6, C3 i E5.

Ovakvom selekcijom ne možete kopirati ćelije, ali ih može formatirati.

Po ćelijama se možete pomicati i sa strelicama na tipkovnici. Pritiskom na strelicu selekcija ćelije se pomiče u smjeru strelice koju pritisnete.

Ukoliko držite pritisnutu tipku Ctrl i pritisnete strelicu, tada će se selekcija prebaciti na kraj reda ili stupca u kojem ima podataka, ili u praznom stupcu ili redu na posljednju raspoloživu ćeliju u tom redu ili stupcu. Ovakav pomak na kraj reda ili stupca gdje se nalaze podatci možete napraviti i s mišem, tako da u selektiranoj ćeliji napravite dvoklik lijevim mišem na gornju donju ili lijevu/desnu stranu selektirane ćelije.


Pritiskom kombinacije tipki Ctrl i slova „a“ selektiraju se sve ćelije radnog lista ukoliko se nalazite u praznoj ćeliji, a ako se nalazite u ćeliji koja je dio neke tablice ili skupine podataka onda ćete pritiskom Ctrl-A kombinacije selektirati tu cjelinu podataka.


Ubacivanje i brisanje ćelija

Ćelije se mogu ubacivati/brisati/premještati ili kopirati jedna po jedna ili više odjednom.

Molim vas otvorite file cijena i popust. U ovom kratkom primjeru izračuna koštanja proizvoda s jediničnom cijenom i PDV-om ćemo ubaciti popust.

Selektirajte ćelije A4:B4 kliknite desnu tipku miša i dobit ćete slijedeći meni:

„Clear Content“ će obrisati sadržaj ćelija isto kao i tipka „del“ odnosno „delete“.

„Insert“ će ubaciti tj. dodati ćelije a „delete“ će ih obrisati i dobit ćete slijedeći meni:

U njemu odaberete na koji način će ćelije biti pomaknute nakon naredbe.

tako da se okolne ćelije pomaknu desno, dolje ili da se ubaci/obriše cijeli red ili stupac. Mi ćemo odabrati dolje, tako da možemo ubaciti popust u postotku, i onda još jednom označiti A5:B5 ćelije i ponoviti insert tako da možemo dodati apsolutni iznos popusta. Ovo je konačni izgled:

Dakle, ispod retka 3 u kojem je ukupan iznos smo dodali još dvije ćelije u dva reda, dodali smo popust u postotku i popust u kunama. Možete pogledati i formule, ali detaljnije objašnjene formula će biti u slijedećoj lekciji koja počinje s ovim primjerom u kojem ćete odabrati kako će se pomaknuti susjedne ćelije odnosno, brisanje cijelog reda odnosno stupca.

Ćelije možete dodavati jednu po jednu ili više odjednom. Ubacivanjem više ćelija morate selektirati (označiti) blok ćelija i ubacivanjem ćete dodati blok ćelija veličinom jednak selektiranom.

Kopiranjem ili premještanjem ćelija kopiramo/premještamo selektiranu ćeliju na drugo željeno mjesto. Željeno ili ciljano mjesto može biti na istom radnom listu, drugom radnom listu ili u drugoj radnoj bilježnici (datoteci – file-u).  Kopiranjem se sadržaj selektirane ćelije kopira u odredišnu ćeliju, a u izvornoj ćeliji sadržaj ostaje nepromijenjen. Premještanjem se sadržaj selektirane ćelije kopira u odredišnu ćeliju, a sadržaj izvorne ćelije se briše (ostaje prazna).

Kopirati ili premještati ćelije može se (kao i mnoge druge naredbe u Excelu) napravit na više načina:

Koristeći komande s alatne trake (vidi zaokruženo crveno): selektirana ćelija (ili više selektiranih ćelija) mogu se kopirati koristeći komande s alatne trake kopiraj „Copy“ ili premjesti „Cut“

Koristeći kontekstualni meni, pritiskom desne tipke miša na selektiranoj ili selektiranim ćelijama (vidi zaokruženo žuto) i odabirom komande s kopiraj „Copy“ ili premjesti „Cut“

Koristeći prečice tipkovnice (shortcuts) Copy = Ctrl – C, ili premjesti Ctrl – X. Tako da istovremeno držite pritisnutu tipku Ctrl i slovo C odnosno X.

Nakon što smo odabrali jednu od opcija npr. Copy za kopiranje, izvorišna ćelija B1 će biti zaokružena isprekidanim crticama, a u status baru (označeno žutim) će pisati „Select destination and press ENTER or choose Paste“. Znači da trebamo odabrati destinaciju gdje želimo da se premjesti ili kopira sadržaj izvorišne ćelije i odaberemo Paste s alatne trake ili iz kontekstualnog menija (desna tipka miša) ili kombinacijom tipki Ctrl-V ili jednostavno pritiskom na tipku Enter.

Odaberimo kao destinaciju ćeliju D1 i pritisnimo Ctrl-V (paste komanda).

Sadržaj ćelije D1 sad je postao 100 jer je to bio sadržaj izvorišne ćelije B1 koja je ostala neizmijenjena.


Ukoliko pritisnemo tipku Enter, sadržaj će se iskopirati, a izvorišna ćelija više neće biti zaokružena s iscrtanom linijom. Ukoliko koristimo kombinaciju tipki Ctrl-V kopiranu ćeliju možemo iskopirati na više mjesta tako da selektiramo ćeliju po ćeliju (ili više njih) i svaki puta kada pritisnemo kombinaciju Ctrl-V možemo iznova „zalijepiti“ sadržaj izvorišne ćelije.


Rad s redovima i stupcima

Ubacivanje redova i stupaca se koristi češće nego ubacivanje ćelija ili blokova ćelija.

Otvorite datoteku Regionalni koordinatori.

U tablici regionalnih koordinatora ubacit ćemo kolonu broj telefona.

Selektirajte stupac E, tako što ćete lijevom tipkom miša kliknuti na slovo E u zaglavlju stupca:

I zatim kliknite desnu tipku miša i dobit ćete slijedeći dijalog:

Kao i kod ćelija ovdje s crveno zaokruženim komandama „insert“ i „delete“ možete dodavati ili izbrisati kolonu, ili s komandom „Clear Content“ možete obrisati sadržaji svih ćelija selektiranog stupca.

Odaberite Insert i na mjestu kolone napravili ste novu kolonu E, „bivša“ kolona E je sada postala kolona „F“ odnosno automatski se pomaknula u desno. Sada u novostvorenu kolonu E možemo u ćeliju E2 upisati Telefon i u tom stupcu upisati brojeve telefona.

Sada ubacite, u jednom potezu, još dvije kolone, npr. „adresa“ i „odgovorna osoba. Selektirajte kolone E i F tako da lijevim klikom u zaglavlju kolone E kliknete lijevim mišem i ne ispuštajući tipku pomaknete kursor do kolone F, tako ste selektirali kolone E i F. Zatim kliknite na desnu tipku miša i odaberite insert; i dodali ste dvije kolone. U novu kolonu E u polje E2 upišite Adresa i u polje F2 upišite Ime koordinatora. Dalje biste u redovima popunjavali podatke i dobili tablicu sa svim podatcima koji vam trebaju.

Sada bacite još jedan red, kako bi u popis županija dodali i grad Zagreb. Klizačem se spustite do reda 23 i selektirajte ga tako da kliknete lijevom tipkom miša na broj 23 u zaglavlju redova:

Zatim na isto to polje kliknite desnom tipkom miša i dobit ćete poznati dijalog:

Kao i kod stupaca i kod ćelija ovdje s crveno zaokruženim komandama „insert“ i „delete“ možete dodavati ili izbrisati red ili redove u slučaj da ste ih označili nekoliko, ili s komandom „Clear Content“ možete obrisati sadržaji svih ćelija selektiranog reda ili redova.

Označite insert i dobit ćete novi red 23 i u njega upišite Grad Zagreb. (Znamo da je Grad Zagreb već upisan par redova gore, ali ovo je samo za vježbu :-).

Sada izbrišite prvih 5 redova i to tako da selektirate prvih 5 redova: lijevom tipkom miša kliknite iznad zaglavlja reda 3 i držeći pritisnutu tipku miša pomaknite kursor do kolone broj 7:

Obratite pažnju na 5R (crvena strelica) u kojoj nam Excel „govori koliko smo redova selektirali.

Zatim kliknite desnu tipku miša i odaberite „Delete“ i s time ste obrisali 5 redova. Ako ste sve napravili kao što je ovdje objašnjeno rezultat bi trebao izgledati kao i datoteka: Regionalni-koordinatori nakon vjezbe.xlsx

 


Ukoliko selektirate više redova ili stupaca i napravite insert, komanda će ubaciti onoliko redova ili stupaca koliko ste ih selektirali.

 


Premještanje i kopiranje redova i stupaca

Selektirane redove (kao i stupce) možemo kopirati i premještati.

Za kopiranje koristimo naredbu Copy a za premještanje Cut, bilo da koristimo alatnu traku (zaokruženo crveno) ili klikom na desnu tipku miša (zaokruženo žuto).

Da bi selektirani red ili stupac premjestili ili iskopirali, prvo selektirajte red/redove ili stupac/stupce i odaberite Copy ili Cut (za premještanje).

Za ovaj primjer prebacite regionalne koordinatore ispred županija (jer oni to zaslužuju J) ovako:

Selektirajte stupac C, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl-X (ili odaberete Cut s alatne trake ili iz kontekstualnog menija koji ste pozvali s desnom tipkom miša), (kolona C će ostati uokvirena s migajućim crticama) zatim selektirajte kolonu B i onda na njoj pritisnite desnu tipku miša. U kontekstualnom maniju odaberite Insert cut cells:

I naši regionalni koordinatori su sada ispred županija:

Isti postupak vrijedi i za redove. Selektirani red kopiramo ili premještamo sa Copy ili Cut, zatim odaberemo red gdje ga želio iskopirati ili premjestiti i desnim tipkom miša pozovemo kontekstualni meni i odaberemo „Insert cut cells“ (ili Insert Copied cells, ako smo ih kopirali).

Prilagodba visine redova i širine stupaca

Visinu redova i širinu stupaca možete prilagoditi vašim potrebama.

Najčešće korištena komanda za prilagođavanje visine i širine je klikom na razmak između redova stupaca i povlačenjem miša na željeni razmak (žuta strelica) ili visinu (crvena strelica). Dvoklikom se ta visina ili širina automatski prilagođavaju na najmanju odgovarajuću visinu ili širinu.

Dok pomičemo klizač imamo informaciju koja je trenutna visina reda / širina stupca:

Visina i širina se može smanjiti na nulu, tada se za taj red ili stupac kaže da je sakriven (hidden) i za tu operaciju možemo koristi komandu „hide“ iz kontekstualnog menija (desnom tipkom miša na zaglavlje reda ili stupca):

Za ponovno vraćanje u vidljivo stanje koristite komandu „unhide“.

 


Ukoliko imate sakrivene redove ili stupce, selektirajte raspon redova ili stupaca između kojih se nalaze i sakriveni dio i onda ih napravite vidljivim uz komandu „unhide“ ili dvoklikom miša na rub stupca kolone prilagodite potrebnoj širini ili visini.


 

Ove komande hide i unhide kao i komande za visini širinu ćete naći i na alatnoj traci pod ikonom Format:

UPOZORENJE:

Ukoliko je stupac preuzak da bi prikazao broj u punoj veličini, tada će ćelija gdje se nalazi taj broj biti prikazana kao „########“ (vidi sliku ćelija C16 označeno žutim):

Na gornjem primjeru u koloni iznos su vidljivi svi iznosi osim zbroja u redu Ukupno (red 16). Budući da je stupac C preuzak da bi se prikazao broj, vidljiva je oznaka preuskog stupca „######“. Premda se broj ne vidi, u ćeliji C16 broj je u potpunosti uredno napisan i vidljiv ukoliko se poveća širina stupca C.

Rad sa radnim listovima

Otvorite datoteku: Godišnji plan natječaja za 2018. g.xlsx

Lijevo dolje se nalazi linija za upravljanje radnim listovima. U ovoj datoteci sada postoji samo jedan radni list i taj je nazvan „Županije“:

Dodavanje radnih listova

Nove radne listove možemo dodavati na više načina:

Najjednostavnije je klikom lijeve tipke skroz desno na prazni list (sa zvjezdicom), ovaj klik će nam dodati prazni list odmah do postojećeg:

Ovo isto bismo dobili i pritiskom kombinacije tipki „Shift“ i F11, podsjetnik na ovu skraćenicu (engl. Shortcut) ćete dobiti kad kursor miša postavite desno do kraja iznad oznake praznog lista sa zvjezdicom:

Promjena naziva radnih listova

Promijenite naziv radnog lista Sheet2 u Gradovi, tako što ćete ga kliknuti desnim mišem i odabrati naredbu „Rename“:

Ili dvoklikom na Sheet2:

I nazovite ga “Gradovi”.

Zatim dodajte još jedan list, najbrže tako što ćete kliknuti skroz desno na prazni list sa zvjezdicom što će otvoriti novi prazni list i zatim dvoklikom na njega promijeniti mu ime u Općine.

Sada u ovoj datoteci imamo tri radna lista:

Isprobajte slijedeće operacije na radnim listovima:

Klikom na jedan od radnih listova selektirat će se taj radni list (Gradovi i općine s prazni, nemaju upisanog sadržaja).

Klikom desne tipke miša na trokutiće dobit ćete popis svih radnih listova:

I opet izborom jednog od pokazanih selektirati će se taj radni list. Ova opcija za odabir je vrlo korisna za slučaj da imate veliki broj radni listova ili imaju dugačke nazive.

Premještanje i kopiranje radnih listova

Ukoliko kliknete lijevom tipkom miša na neki od listova, npr. „Općine“ i ne puštajući tipku miša povučete taj list lijevo, premjestit ćete taj list na željeno mjesto (označeno malim trokutićem – vidi strelicom pokazan trokutić):

Ukoliko držite istovremeno pritisnutu tipku Ctrl, tada će se taj radni list iskopirati na željeno mjesto, a novo kopirani list će dobiti ime originalnoga s nastavkom (2):

Ukoliko kliknete desnom tipkom miša na neki od radnih listova, npr. Na Općine (2) dobit ćete poznati meni u kojem odaberite opciju „Move or Copy“:

I dobit ćete slijedeći meni:

Označeni radni list (odnosno listove, ako ste ih selektirali više od jednoga) možete premjestiti prije jednog od ponuđenih radnih listova iz ove radne bilježnice (datoteke) ili ga premjestiti na kraj kao posljednjeg, ili ukoliko označite kućicu „Create a copy“ tada će se označeni radni list/listovi iskopirati na željenu poziciju.

U ovom dijalogu imate mogućnost premjestiti ili iskopirat radni list u drugu bilježnicu (koja mora biti otvorena da biste u nju premjestili ili kopirali radni list) ili u novu radnu bilježnicu. Ova opcija se otvara klikom na trokutić kod naziva radne bilježnice (označen crvenom strelicom):

Ovdje ćete vidjeti sve radne bilježnice (datoteke) koje imate otvorene i opciju za kopiranje ili premještanje u novu radnu bilježnicu. Radni list će se, i u ovom slučaju, kopirati ukoliko označite kućicu „Create a copy“ (žuta strelica), a ako ova opcija nije označena, radni list će biti premješten, a ne iskopiran.

Ubacivanje i brisanje korištenjem komandi iz alatne trake

Alatna trake ima komande za ubacivanje i brisanje ćelija, redova i stupaca i radnih listova. U prijašnjem tekstu imate detaljna objašnjena što se događa kada radite pojedinu radnju.

Ubacivanje i brisanje iz alatne trake je razumljivo samo po sebi prema navedenim komandama iz alatne trake, a objašnjenja šta će se dogoditi kad nešto dodajete ili brišete su obuhvaćeni u ovoj lekciji.

Ubacivanje (Insert) iz alatne trake:

Brisanje (Delete) iz alatne trake:

Dodavanje radnih listova posebne namjene

Dodavanje radnih listova posebne namjene ćete dobiti ukoliko iznad bilo kojeg radnog lista, npr. iznad radnog lista „Županije“ kliknete desnom tipkom miša, pa u izborniku odaberite komandu „Insert“ dobit ćete slijedeći izbornik:

Ovdje možete odabrati dodavanje; radnih listova, grafikona, makro naredbi, međunarodni makro list i Dijalog ili radni list iz predložaka (Spreadsheet solutions).